Laboal Risc Servei de Prevenció Integral

Decret del 13-11-2020 pel qual s’aproven noves mesures excepcionals i s’actualitzen altres mesures en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per continuar reduint la taxa de reproducció de la pandèmia.

Decret del 13-11-2020 pel qual s’aproven noves mesures excepcionals i s’actualitzen altres mesures en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per continuar reduint la taxa de reproducció de la pandèmia.

Decret del 13-11-2020 pel qual s’aproven noves mesures excepcionals i s’actualitzen altres mesures en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per continuar reduint la taxa de reproducció de la pandèmia.

Com és sabut, l’afectació actual de la pandèmia recomana actualitzar i revisar a curt termini les mesures aprovades fins ara per preservar de la manera més eficient la salut pública i garantir la viabilitat del nostre sistema sanitari.

És per aquest motiu que, en vista de l’augment encara progressiu de la taxa de reproducció de la pandèmia d’aquesta segona onada de contagis, el Govern, pel Decret del 28-10-2020, va establir mesures excepcionals necessàries per a la deguda contenció del virus. Aquest Decret, alhora que unificava els criteris que havien estat establerts anteriorment de forma puntual, els derogava, amb la voluntat de garantir la seguretat jurídica i facilitar l’entesa i la comprensió.

La observació diària de l’evolució va permetre que el dia 4 de novembre s’aprovés una modificació puntual d’aquell Decret, per la qual es van tornar a autoritzar algunes visites al centre hospitalari i als centres sociosanitaris.

Ara, arribada la data d’exhauriment del conjunt d’aquestes mesures, els indicadors d’afectació de la pandèmia han fet necessari prorrogar-les i establir, però, certes flexibilitzacions per alleugerir així la pressió que suposen sobre determinats sectors econòmics, com són els bars, les cafeteries i els establiments anàlegs, que podran tornar a obrir durant unes hores. També per als establiments de restauració s’introdueixen algunes modificacions.

Sempre amb la voluntat d’afavorir la màxima claredat i respectar la seguretat jurídica, aquest Decret reprèn totes les mesures actuals i deroga tant el Decret del 28-10-2020 com el Decret del 4-11-2020 que el va modificar, per aplegar-les en un sol text.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 13 de novembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Mesures de prevenció bàsiques

1. L’ús de mascaretes és obligatori per a totes les persones d’edat igual o superior a vuit anys. És recomanable a partir de sis anys, llevat que la situació sanitària del centre educatiu la faci obligatòria.

2. Les mascaretes que es poden utilitzar poden ser quirúrgiques, casolanes o higièniques.

3. L’ús de la mascareta és obligatori en la via pública, en espais tancats d’ús públic i en espais oberts, amb independència que s’hagi de mantenir una distància de seguretat mínima d’un metre i mig.

4. Cal respectar una distància de seguretat entre persones no convivents d’un metre i mig en tota situació o activitat, llevat que es tracti d’activitats que disposin de protocols sanitaris i mesures d’higiene i prevenció legalment establerts.

5. Cal evitar al màxim la interacció social durant la vigència d’aquest Decret.

Article 2. Serveis de l’Administració general

Per poder fer qualsevol tràmit a l’Administració general s’ha de demanar cita prèvia.

Article 3. Activitats físiques en gimnasos, centres esportius i altres espais similars

No es poden dur a terme activitats dirigides en els gimnasos, centres esportius o altres espais similars, llevat que es disposi d’un protocol específic validat per l’autoritat sanitària, i, en tot cas, per a qualsevol activitat individual o grupal s’ha de mantenir la mascareta posada.

Article 4. Mesures per a les activitats esportives

1. No es permet organitzar cap tipus de competició ni esdeveniment esportiu, ni dins ni fora del país, ni participar-hi, excepte que el Ministeri de Salut ho autoritzi.

2. Es manté la fase 2 regulada al Pla de la pràctica esportiva federada en relació amb la situació sanitària del país i, en aquest sentit, els entrenaments esportius s’han de dur a terme amb mascareta.

Article 5. Mesures per a les activitats termals i els balnearis

La capacitat de les activitats termals i els balnearis es limita a un 30%.

Article 6. Mesures per als llocs de treball

1. Es prescriu la modalitat del teletreball sempre que la tipologia de l’activitat no requereixi la presència física del professional i tenint en compte l’article 30.6 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.

2. Sempre que sigui possible s’han de prioritzar les reunions per mitjans telemàtics.

3. Les reunions de treball presencials no poden superar les dos persones, a excepció de totes les que tenen caràcter institucional, notarial i judicial, així com les del personal dels centres sanitaris i sociosanitaris, les proves de selecció de personal actualment obertes de l’Administració pública que calgui dur a terme de manera presencial, i les juntes de les comunitats de propietaris, sempre preservant rigorosament les mesures i els protocols establerts per l’autoritat sanitària.

4. En les reunions de treball és obligatori l’ús de la mascareta i s’ha de respectar la distància interpersonal de seguretat d’un metre i mig.

Article 7. Limitació de l’activitat de bars, cafeteries i establiments anàlegs

El servei a taula als bars, a les cafeteries i als establiments anàlegs està limitat a la franja horària de 7 a 11.30 h o 12 h; la resta del dia l’activitat econòmica queda limitada a la venda de productes per emportar.

La utilització de la mascareta per part dels clients és obligatòria per a totes les persones d’edat igual o superior a vuit anys, fins al moment que els serveixin el menjar o la beguda, i se l’han de tornar a posar en els desplaçaments i entre serveis.

Article 8. Limitació de l’activitat de la resta d’establiments de restauració

1. El servei de dinar i sopar als establiments de restauració diferents dels esmentats a l’article 7 està limitat a dos franges horàries: de 12.30 o 13 h a 16 h i de 19 a 24 h; la resta del dia l’activitat econòmica queda limitada a la venda de productes per emportar. Excepcionalment, i en el cas dels hotels i altres allotjaments turístics, es permet el servei d’esmorzar a taula exclusivament per als clients que pernoctin en el mateix establiment.

2. En el cas que aquests establiments disposin també d’autorització com a bar, cafeteria, o establiments anàlegs, s’ha de garantir que entre el servei a taula de les diferents franges horàries hi hagi un període de temps mínim de 60 minuts per tal que l’establiment pugui ser degudament ventilat i desinfectat.

Article 9. Tancament d’activitats econòmiques

Continuen tancats els establiments autoritzats com a pubs.

Article 10. Mesures generals d’higiene i prevenció als establiments de restauració

1. El nombre màxim de persones que es poden agrupar per taula als establiments de restauració és de dos, llevat que el nucli convivent sigui superior, entenent com a nucli convivent el conjunt de persones que conviuen de manera habitual i permanent en un habitatge, amb independència de la relació que hi ha entre totes elles.

2. Els establiments han de portar un registre diari escrit dels seus usuaris en què constin les dades següents per cada taula: nom i cognom dels clients, número de telèfon, i data i hora del servei. Aquest registre s’ha d’omplir abans que els clients s’asseguin a taula.

El registre és responsabilitat del Ministeri de Salut i els establiments actuen com a prestadors de serveis amb la finalitat de contenir la pandèmia. Aquest registre s’ha de conservar amb mesures de seguretat i confidencialitat. La durada de conservació és fins a un mes després de la vigència d’aquest Decret i, un cop finalitzada, el registre s’ha de destruir.

3. Aquest registre ha d’estar sempre a disposició dels membres del Cos de Policia i dels funcionaris o treballadors de l’Administració general amb funcions relacionades amb el control de la pandèmia i autoritzats pel Ministeri de Salut.

4. La distància entre taules, tenint en compte les cadires del voltant, ha de ser com a mínim d’un metre i mig; les pantalles de protecció a l’interior dels locals són només una mesura complementària.

5. L’establiment ha de calcular la capacitat màxima de clients al seu interior per garantir que es respecten les mesures de distanciament i aquesta informació ha de constar, com a mínim, a l’entrada de l’establiment i en un lloc visible.

6. Encara que l’establiment disposi d’espais habilitats per fumar o terrasses exteriors, el consum de productes de tabac i cigarrets o vaporitzadors electrònics no està permès en cap cas.

7. Estan prohibits els bufets en la modalitat d’autoservei. Tot i això, es poden oferir productes de lliure servei, frescos o elaborats, per a lliure disposició dels clients, sempre que hi hagi pantalles de protecció i el producte se serveixi amb un envàs individual preservat degudament del contacte amb l’ambient.

Article 11. Requisits addicionals per a les terrasses a l’aire lliure

A més dels requisits aplicables a tots els establiments de restauració esmentats als articles 7, 8 i 10, les terrasses que es considerin a l’aire lliure dels establiments que ofereixin servei de menjars o begudes han de permetre el lliure flux d’aire exterior a través de tot l’espai i complir els requisits següents:

1. La terrassa ha d’estar completament descoberta i oberta al cel (és a dir, no hi pot haver estructures d’ombra, excepte para-sols de taula individuals), com un pati o una terrassa a l’aire lliure.

2. Si la terrassa està coberta, totalment o en part, per una estructura d’ombra temporal o permanent (com un tendal, un dosser o un sostre), almenys el 50% del perímetre ha d’estar obert a l’exterior. Per exemple, una vela quadrada amb sostre ha de tenir almenys dos dels costats completament oberts per considerar-la terrassa a l’aire lliure.

3. Es poden utilitzar pantalles al voltant o a dins.

4. No es consideren costats tancats si no fan més d’un metre i mig d’alçària, mesurats des del terra, i no impedeixen el lliure flux d’aire a través de tot l’establiment. Una partició o mampara que faci més de d’un metre i mig d’alçària es considera un costat tancat. Les tanques i pantalles que no impedeixin el flux d’aire no es consideren parets o costats tancats per determinar si una àrea és a l’aire lliure.

Article 12. Capacitat i distanciament de les persones en els establiments comercials

1. La capacitat dels establiments comercials amb concurrència pública és d’una persona per cada quatre metres quadrats.

2. Dins dels establiments comercials els clients han de respectar una distància interpersonal de seguretat d’un metre i mig.

Article 13. Agrupaments i celebracions

1. El nombre màxim de persones que poden reunir-se en agrupaments i celebracions queda reduït a dos, llevat que el nucli convivent sigui superior.

2. Excepcionalment, en batejos, comunions, casaments i enterraments el nombre màxim d’assistents es limita al nucli convivent. Cal un protocol específic validat per l’autoritat sanitària per a les misses i els funerals.

3. No es permeten les reunions als tanatoris.

Article 14. Organització d’activitats culturals

Les instal·lacions que acullen esdeveniments culturals no poden superar el 30% de la capacitat i han de seguir els criteris sanitaris de control d’accés, neteja, desinfecció, distància entre persones i ventilació establerts en el protocol que han d’aprovar prèviament els ministeris de Salut i de Cultura i Esports.

Article 15. Mesures per a les escoles i les activitats extraescolars

1. Es mantenen tant l’activitat lectiva com les activitats extraescolars.

2. L’ús de la mascareta és obligatori a totes les aules amb alumnes més grans de vuit anys.

3. Totes les activitats extraescolars s’han de desenvolupar amb mascareta.

Article 16. Parcs infantils

Els parcs infantils, tant interiors com exteriors, han d’estar tancats.

Article 17. Mesures preventives adreçades al centre hospitalari i als centres sociosanitaris per a gent gran

1. Es limiten les visites als pacients que romanguin ingressats al centre hospitalari i cal seguir sempre les indicacions del centre.

2. Les direccions de les residències sociosanitàries han d’aplicar les mesures següents:

En residències assistides, es permeten les visites d’un familiar per resident i sempre que cap d’aquestes persones no presenti símptomes de malaltia aguda o no estigui sotmesa a una mesura d’aïllament domiciliari.

Aquestes visites han d’efectuar-se d’acord amb les mesures establertes en l’avís del 10-6-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), referents a les visites a persones que viuen en residències assistides.

Article 18. Consum de productes del tabac i vaporitzadors

No es pot fumar ni consumir productes vaporitzadors en grup, ni tampoc mentre es camina per la via pública.

Article 19. Benzineres

Es prohibeix la venda de begudes alcohòliques a les benzineres a partir de les 21 h i fins a les 8 h.

Article 20. Durada de les mesures

Aquest Decret té vigència fins al 23 de novembre del 2020 i es pot prorrogar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Article 21. Incompliments i règim sancionador

Qualsevol incompliment d’aquestes mesures se sanciona d’acord amb la Llei general de sanitat o la legislació específica aplicable.

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi oposin i, en concret, el Decret del 28-10-2020 pel qual s’actualitzen i s’aproven noves mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per continuar reduint la taxa de reproducció de la pandèmia, modificat pel Decret del 4-11-2020