Laboal Risc Servei de Prevenció Integral

Higiene industrial

La higiene industrial és la ciència de l'anticipació, la identificació, l'avaluació i el control dels riscos que s'originen en el lloc de treball o en relació amb ell i que poden posar en perill la salut i el benestar dels treballadors, tenint en compte la seva possible repercussió en les comunitats veïnes i en el medi ambient en general.

Existeixen diferents definicions de la higiene industrial, encara que totes elles tenen essencialment el mateix significat i s'orienten a aquest objectiu fonamental de protegir i promoure la salut i el benestar dels treballadors, així com protegir el medi ambient en general, a través de l'adopció de mesures preventives en el lloc de treball.

Article 38 de la Llei 34/2008